1

Temat: Regulamin OTP 2017

Regulamin ”Ogólnopolskiego Turnieju Pokemon” 2017:


I. Postanowienia ogólne

Uczestnicy "Ogólnopolskiego Turnieju Pokemon 2017" (dalej jako: OTP, OTP 2017, turniej) zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
OTP odbędzie się dnia 27 maja 2017 roku w sali konferencyjnej na parterze budynku Polskiego Holdingu Obronnego we Wrocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej 163.
Zapisy na turniej odbywają się drogą internetową. Aby się zapisać, należy wysłać maila pod adres: zapisyotp2017@gmail.com. W temacie wiadomości należy napisać "Zapis - Imię i nazwisko", np. "Zapis - Jan Kowalski". Do dwóch dni roboczych po wysłaniu e-maila Organizator turnieju wyśle wiadomość zwrotną potwieradzającą przyjęcie zapisu, wpisanie na listę (lub informację o braku miejsc) i numer konta do wpłaty wpisowego. Wpisowe wynosi 35 PLN. W opisie przelewu należy wpisać "Opłata za OTP 2017 - imię i nazwisko", np. "Opłata za OTP 2017 - Jan Kowalski". Jeśli przelew nie zostanie wysłany w przeciągu trzech dni roboczych od momentu otrzymania e-maila zwrotnego od Organizatora, zapisany zostanie usunięty z listy. W przypadku ponownej chęci zapisu proces z wysłaniem e-maila z zapisem będzie musiał zostać powtórzony. Ostatecznym terminem na zapisanie się jest niedziela 21 maja 2017 roku, godzina 23:59.
W przypadku braku przyjęcia zgłoszenia internetowego, organizator dopuszcza możliwość zapisów na miejscu pod warunkiem nieprzekroczenia limitu miejsc. Wpisowe w przypadku zapisów na miejscu wynosi 40 PLN, a zapisujący się jest zobowiązany do posiadania odliczonej sumy w gotówce.
Zapisanie się na turniej równoważne jest ze zgodą na przetwarzanie i prezentowanie danych przedstawionych na karcie turniejowej w czasie trwania turnieju, jak i po jego zakończeniu, celem ustalenia Klasyfikacji Końcowej OTP 2017.
Organizator zapewnia 70 miejsc do grania.
Nagrodami w turnieju będą zestawy uzupełniające (ang. boostery) z dodatku ”Sun and Moon - Guardians Rising”. Podział nagród zależny jest od całkowitej liczby graczy i zostanie ogłoszony przez Organizatora przed rozpoczęciem pierwszej rundy turnieju. Dodatkowo, dla zwycięzcy turnieju przewidziany jest puchar. Przykładowy podział nagród można znaleźć w tym poście: http://ptcg.eu/forum/post/14859/#p14859. Podział ten może ulec zmianie.
Organizator zastrzega sobie możliwość przerwania, zmiany lub odwołania turnieju w dowolnym czasie. Organizator może ogłosić przerwanie, zmianę lub odwołanie turnieju w sposób przez siebie wybrany.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie uczestników turnieju lub osób trzecich.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zachowania uczestników turnieju, osób im towarzyszących oraz innych osób obecnych w trakcie rozgrywek, jak również za skutki ich działań, zachowań lub zaniechań.
Organizator ma prawo do przyznania dwóch upomnień osobie zakłócającej rozgrywki po czym może nawet wykluczyć daną osobę z turnieju. Za "zakłócanie" uznać można m.in. używanie wulgaryzmów, hałasowanie, przeszkadzanie w rozgrywce innym osobom, niestosowanie się do zasad gry "fair play", śmiecenie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę czy też uszkodzenie mienia uczestników turnieju, osób im towarzyszących oraz innych osób obecnych w sali w trakcie rozgrywek.

II. Format turnieju oraz talie

Formatem obowiązującym na turnieju będzie format PCL-on (tj. począwszy od dodatku "XY: Primal Clash" aż do dodatku ”SM: Guardians Rising ” włącznie). Legalne będą wszystkie karty promo od numeru XY36 wzwyż oraz od SM01 wzwyż ale takie, których oficjalna premiera przypada na nie późniejszą datę niż 12 maja 2017 roku.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do przyniesienia ze sobą spisu talii (tzw. "decklisty"), która zawierać będzie imię i nazwisko gracza i pełną listę kart znajdujących się w jego talii. Należy napisać pełną nazwę danej karty, liczbę, w jakiej występuje w talii gracza oraz, w przypadku Pokemonów, edycję (dodatek), z jakiej pochodzą i numer. Listy zostaną zebrane przed pierwszą rundą.
Zabronione będą jakiekolwiek zmiany w talii w trakcie trwania turnieju. W przypadku wątpliwości co do składu talii będą one porównywane z dostarczonym spisem, zarówno przed turniejem, jak i w trakcie rozgrywek. Każdy uczestnik ma obowiązek udostępnić Organizatorowi lub Sędziemu swoją talię do sprawdzenia w dowolnym momencie turnieju na ich prośbę.
W przypadku niezgodności talii ze spisem, bądź złamania zasad budowy talii (liczba kart inna niż 60; zbyt duża liczba kopii tej samej karty; karty spoza formatu; inne) wobec danego uczestnika zostaną wyciągnięte konsekwencje. Gracz ten zostanie ukarany według oficjalnych zasad Play! Pokemon. Gracz ten będzie miał ponadto obowiązek zmienić talię by była zgodna ze sporządzonym spisem, a jeżeli to niemożliwe to zastąpić nieregulaminowe karty tzw. kartami podstawowych energii.
Dozwolone będą jedynie karty w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim i polskim. W przypadku grania kartami w języku innym, niż angielski lub polski, mile widziane jest posiadanie tzw. referencji, czyli wydrukowanych wersji tej samej karty w języku angielskim. Nie jest to obowiązkowe, ale ułatwi zadanie sędziom i oszczędzi czas w przypadku, gdyby któryś z graczy chciał skonsultować z sędziom działanie danej karty.
Zabronione będzie posiadanie w talii kart wydrukowanych (tzw. proxy) oraz kart nieoryginalnych, wliczając w to także karty z tzw. talii "World Championship".
Uczestnik zobowiązany będzie do znajomości działania wszystkich swoich kart oraz najnowszych errat do nich.
Umyślne znaczenie kart lub używanie zbyt mocno wygiętych (np. karty reverse holo) kart w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie przez gracza jaką kartę (grupę kart) reprezentuje dana karta bez oglądania jej przedniej strony karane będzie z pełną surowością według regulaminu Play! Pokemon.

III. Zobowiązania uczestników turnieju

Uczestnicy poniżej 18 roku MUSZĄ mieć zgodę od rodziców/prawnych opiekunów na udział w OTP.
Uczestnik zobowiązuje się zachowywać odpowiednio wobec obsługi turnieju oraz innych uczestników turnieju i powstrzymywać się od niesportowego lub niekulturalnego zachowania.
Uczestnik zobowiązuje się dbać o przestrzeganie reguł i zachowanie przejrzystego stanu gry.
Uczestnicy powinni przestrzegać ogłoszonych rozkładów godzinowych rozpoczęcia poszczególnych etapów turnieju oraz ich limitów czasowych. Pięciominutowe spóźnienie na rundę jest karane przegraną pierwszej gry. Wyjątkiem jest nieznaczne spóźnienie na mecz w fazie Top 8 z bardzo istotnego powodu. Powodem bardzo istotnym będzie taki, który zaakceptuje Organizator turnieju.
Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Sędziego o każdym naruszeniu zasad, które zauważył podczas swojego meczu lub - ogólnie - podczas trwania Turnieju.
Uczestnicy mają obowiązek jak najszybciej poinformować Sędziego o każdej niezgodności w zarejestrowanych rezultatach ich meczów.
Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać, poza swoją talią, następujące przedmioty: znaczniki obrażeń oraz/lub kość sześcienną. Kostka-flip musi byc zgodna z wytycznymi Play! Pokemon (w przypadku kości przezroczysta z zaokrąglonymi krawędziami) oraz inna niż kości znaczniki. Dozwolone są również oficjalne monety wypuszczone przez twórców Pokemon TCG w produktach z dodatków od EX:Ruby&Sapphire wzwyż.
Uczestnicy mogą, lecz nie muszą, posiadać znaczniki służące oznaczaniu tzw. stanów specjalnych lub efektów (Burn, Poison, użycie Ability w danej turze). Jednak ci uczestnicy, których talie mogą zadawać efekt Burn lub Poison, muszą mieć ze sobą odpowiednie dla tych efektów znaczniki, a wszyscy gracze wykorzystujący Pokemony-GX zobowiązani są do posiadania znacznika mówiącego, czy atak GX został już wykorzystany.
Każdy uczestnik musi używać tzw. protektorków na karty w swojej talii, a wszystkie jego protektorki muszą być w tym samym kolorze, o tej samej grubości i w takim samym stanie zużycia.
Zgłaszanie wygranych należy do obowiązków uczestnika, który wygrał mecz. Wyniki zgłaszać należy do Organizatora lub osób przez niego wyznaczonych.

IV. System rozgrywania turnieju

Pierwszy etap turnieju rozgrywany będzie systemem szwajcarskim (tzw. swiss) na dystansie siedmiu rund, w systemie do dwóch zwycięstw ("Best-of-three"), z możliwymi remisami.
Parowanie systemem szwajcarskim odbędzie się programem ”OSWISS” napisanym przez Keeshiiego. Program jest dostępny na stronie ptcg.eu, został wielokrotnie przetestowany, sprawdzony i dostosowany do oficjalnych zasad.
Drugi etap (faza) turnieju rozgrywany będzie systemem pucharowym ze statyczną drabinką. Parowana na nowo po zakończeniu fazy swiss.

V. Limity czasowe

Planowany przebieg turnieju:
09:15 - miejsce turnieju otwarte dla graczy
09:15-09:30 - zapisy dla osób, które nie zapisały się drogą internetową
09:45 - start pierwszej rundy
18:00 - planowany koniec fazy Swiss
(natychmiast po zakończeniu fazy Swiss) - start fazy pucharowej (pierwsza ósemka graczy po fazie Swiss), rozdanie nagród dla miejsc spoza pierwszej ósemki
Faza pucharowa potrwa około trzech do czterech godzin.

Wszyscy uczestnicy turnieju zobowiązani są do przestrzegania rozkładu godzinowego rozgrywania poszczególnych gier, a w szczególności: godziny rozpoczęcia meczu, czasu jego trwania oraz czasu tzw. terminacji, czyli przyspieszonego zakończenia pojedynku odbywającego się wg ściśle określonych zasad przy asyście Sędziego.
Po ogłoszeniu parowania na rundę każdy z zawodników ma maksymalnie trzy minuty na zajęcie swojego miejsca przy stole, przetasowanie i "przełożenie" talii, przygotowanie się do gry poprzez dokonanie rozdania, w tym powtórzenie mulliganów (czyli sytuacji, w których gracz nie ma na ręce startowej basic Pokemona).
Limit czasu w turnieju szwajcarskim ustala się na pięćdziesiąt minut na grę do dwóch zwycięstw (Best-of-three). Po tym czasie nastąpi terminacja nadzorowana przez Sędziego lub osobę przez niego do tego wyznaczoną, polegająca na rozegraniu trzech pełnych tur, po zakończeniu tury gracza, do którego w momencie rozpoczęcia terminacji należał ruch. Zasady terminacji zostaną wyjaśnione graczom przez sędziów.
Limit czasu w turnieju pucharowo-drabinkowym ustala się na poziomie siedemdziesięciu pięciu minut na mecz. Po tym czasie nastąpi terminacja nadzorowana przez sędziego lub osobę przez niego do tego wyznaczoną.


VI. Dodatkowe Informacje

Wszystkie kwestie opisane w powyższym regulaminie w sposób nadrzędny regulują przepisy, które będą obowiązujące na turnieju, szczególnie w przypadku ich kolizji z oficjalnymi zasadami. W pozostałych przypadkach spory będą rozstrzygane na podstawie oficjalnych regulaminów Play! Pokemon dostępnych na stronie pokemon.com, a w szczególności dotyczących kar regulaminowych za błędy popełnione w rozgrywce, które są sprzeczne z obowiązującymi zasadami gry.
Za wyrządzone szkody odpowiadają osoby, które owe szkody poczyniły.
Uczestnicy nie powinni spożywać posiłków przy stolikach, przy których odbywają się mecze.  Podczas Turnieju nie będzie zabronione robienie zdjęć, bądź nagrywanie na własny użytek. Organizator zastrzega sobie wyłączność na prawo do publikacji zdjęć z Turnieju.
Zgłoszenie się i uczestnictwo w turnieju oznacza akceptację Regulaminu przez uczestnika OTP.
Organizator pozostawia sobie prawo do:
modyfikacji Regulaminu, i to również w trakcie trwania turnieju, o ile pojawią się po temu uzasadnione powody,
podejmowania różnych decyzji o charakterze porządkowym (ale nie dotyczących bezpośrednio samego przebiegu rozgrywek w turnieju) ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących sali konferencyjnej oraz jej wyposażenia, ale także ogólnie pojmowanej obecności graczy i/lub innych osób (w tym m.in. ewentualnych Gości turnieju, Rodziców graczy, Opiekunów graczy, osób towarzyszących i/lub tzw. kibiców) w sali.
wybierania spośród uczestników turnieju, ale za ich zgodą, osób do pomocy w kwestiach typu organizacyjnego lub porządkowego - wówczas takie osoby będą traktowane przez pozostałych uczestników turnieju lub osoby trzecie jako osoby "pełniące obowiązki Organizatora".

Organizator turnieju – Piotr "Piterr" Orleański

Obecna liczba Patratów: prawie 600 chyba, potem policzę

Piterr's Strona

Podziękowali za posta: hgorski6, Bidulek, adriank1, seba0333