Temat: Regulamin OTP 2016

Jeżeli jakieś błędy się pojawiły w regulaminie to proszę o PW.

Regulamin ”Ogólnopolskiego Turnieju Pokemon” 2016:I. Postanowienia ogólne.


Uczestnicy "Ogólnopolskiego Turnieju Pokemon 2016" (dalej jako: OTP, OTP 2016, turniej) zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
OTP odbędzie się dnia 4 czerwca 2016 roku w ”HEX” w Krakowie przy ulicy Dwernickiego 5.

Zgłoszenia na turniej przyjmowane będą przez Organizatora przed rozpoczęciem turnieju. Zgłoszenie rozumiane jest przez czytelne wypełnienie tzw. karty turniejowej (DECKLIST) zgodnie ze stanem faktycznym, podanie danych zawartych w zgłoszeniu internetowym, uiszczenie wpisowego oraz podpisanie się.
Jeśli któryś uczestnik nie wysłał przed przybyciem na turniej zgłoszenia internetowego będzie mógł zostać do niego dopuszczony tuż przed jego rozpoczęciem, ale wyłącznie w takim przypadku, gdyby limit miejsc na OTP nie został w ten sposób przekroczony. Decyzję w tej sprawie podejmie jednoosobowo Organizator turnieju.
Organizator zapewnia 44 miejsca do grania. Nie jest możliwe zwiększenie tej liczby miejsc. Całość zapisów odbywa się na stronie ptcg.eu/forum w odpowiednim dziale. W szczególnie uzasadnionym interesem OTP przypadku Organizator może zgodzić się na dopuszczenie do udziału w turnieju 45 osób (ponieważ tylko jedna osoba powyżej liczby 44 nie zwiększy liczby wymaganych do właściwego przeprowadzenia turnieju miejsc /stołów/ dla graczy).

Zapisanie się na turniej równoważne jest ze zgodą na przetwarzanie i prezentowanie danych przedstawionych na karcie turniejowej w czasie trwania turnieju, jak i po jego zakończeniu, celem ustalenia Klasyfikacji Końcowej OTP 2016.

W HEX od godziny 10:35 do godziny 10:50 - w dniu turnieju - będą potwierdzane i przyjmowane zgłoszenia oraz spisy talii wykonane według określonego wzoru (karta turniejowa), a także pobierane opłaty wpisowe w wysokości 30 (słownie: trzydziestu) złotych polskich od każdego uczestnika OTP (chyba, że gracz dokonał przedpłaty na konto bankowe).

Turniej rozpocznie się o godzinie 11:00. Planowaną godziną zakończenia jest 19:00.
Nagrodami w turnieju będą zestawy uzupełniające (ang. boostery) z dodatku ”Fates Collide”, który będzie miał premierę 4 maja 2016 roku. Każdy z graczy otrzyma przynajmniej jednego boostera, a dokładny podział zostanie podany przez Organizatora turnieju po zamknięciu zapisów. Podział nagród podany jest w dziale informacyjnym o Turnieju na stronie ptcg.eu/forum.

Organizator zastrzega sobie możliwość przerwania, zmiany lub odwołania turnieju w dowolnym czasie. Organizator może ogłosić przerwanie, zmianę lub odwołanie turnieju w sposób przez siebie wybrany.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie uczestników turnieju lub osób trzecich.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zachowania uczestników turnieju, osób im towarzyszących oraz innych osób obecnych w trakcie rozgrywek, jak również za skutki ich działań, zachowań lub zaniechań.
Organizator ma prawo do przyznania dwóch upomnień osobie zakłócającej rozgrywki po czym może nawet wykluczyć daną osobę z turnieju. Za "zakłócanie" uznać można m.in. używanie wulgaryzmów, hałasowanie, przeszkadzanie w rozgrywce innym osobom, niestosowanie się do zasad gry "fair play", śmiecenie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę czy też uszkodzenie mienia uczestników turnieju, osób im towarzyszących oraz innych osób obecnych w HEX w trakcie rozgrywek.


II. Format turnieju oraz talie


Formatem obowiązującym na turnieju będzie format XY-on (tj. począwszy od setu/dodatku Kalos Starter Set aż do dodatku ”Fates Collide” włącznie).

Zabronione będą jakiekolwiek zmiany w talii w trakcie trwania turnieju. W przypadku wątpliwości co do składu talii będą one porównywane z dostarczonym spisem, zarówno przed turniejem, jak i w trakcie rozgrywek. Każdy uczestnik ma obowiązek udostępnić Organizatorowi lub Sędziemu swoją talię do sprawdzenia w dowolnym momencie turnieju na ich prośbę.
W przypadku niezgodności talii ze spisem, bądź złamania zasad budowy talii (liczba kart inna niż 60; zbyt duża liczba kopii tej samej karty; karty spoza formatu; inne) wobec danego uczestnika zostaną wyciągnięte konsekwencje. Gracz ten zostanie ukarany walkowerami za wszystkie mecze zagrane niezgodną z zasadami talią aż do momentu odkrycia tego faktu włącznie. Gracz ten będzie miał ponadto obowiązek zmienić talię by była zgodna ze sporządzonym spisem, a jeżeli to niemożliwe to zastąpić nieregulaminowe karty tzw. kartami podstawowych energii.

Dozwolone będą karty w języku innym, niż angielski lub polski, pod warunkiem posiadania analogicznej karty lub jej czytelnego wydruku (tzw. skanu) w języku angielskim do wglądu (tzw. referencja) zatwierdzonych przez Sędziego jeszcze przed rozpoczęciem turnieju.

Zabronione będzie posiadanie w talii kart wydrukowanych (tzw. proxy) oraz kart nieoryginalnych, wliczając w to także karty z tzw. talii "World Championship". Karty z talii "World Championship" będą jednak mogły służyć jako wzory (referencje) w przypadku korzystania przez gracza z kart w innym języku niż angielski.

Niedopuszczalne będą karty japońskie i koreańskie.

Uczestnik zobowiązany będzie do znajomości działania wszystkich swoich kart oraz najnowszych errat do nich.
Umyślne znaczenie kart lub używanie zbyt mocno wygiętych (np. karty tzw. reverse holo) kart w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie przez gracza jaką kartę (grupę kart) reprezentuje dana karta bez oglądania jej przedniej strony karane będzie z pełną surowością według regulaminu POP.


III. Zobowiązania uczestników turnieju

Uczestnicy poniżej 18 roku MUSZĄ mieć zgodę od rodziców/prawnych opiekunów na udział w OTP.

Uczestnik zobowiązuje się zachowywać odpowiednio wobec obsługi turnieju, pracowników HEX oraz innych uczestników turnieju i powstrzymywać się od niesportowego lub niekulturalnego zachowania.
Uczestnik zobowiązuje się dbać o przestrzeganie reguł i zachowanie przejrzystego stanu gry.
Uczestnicy powinni przestrzegać ogłoszonych rozkładów godzinowych rozpoczęcia poszczególnych etapów turnieju oraz ich limitów czasowych. Pięciominutowe spóźnienie na rundę jest karane przegraną. Wyjątkiem jest nieznaczne spóźnienie na mecz w fazie Top 8 z bardzo istotnego powodu. Powodem bardzo istotnym będzie taki, który zaakceptuje Organizator turnieju.
Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Sędziego o każdym naruszeniu zasad, które zauważył podczas swojego meczu lub - ogólnie - podczas trwania Turnieju.
Uczestnicy mają obowiązek jak najszybciej poinformować Sędziego o każdej niezgodności w zarejestrowanych rezultatach ich meczów.
Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać, poza swoją talią, następujące przedmioty: znaczniki obrażeń oraz/lub kostki (6-ścienną, 12-ścienną bądź 20-ścienną). Kostka-flip musi byc zgodna z wytycznymi POP (przezroczysta z zaokrąglonymi krawędziami) oraz inna niż kości znaczniki. Monety są niedozwolone.
Uczestnicy mogą, lecz nie muszą, posiadać znaczniki służące oznaczaniu tzw. stanów specjalnych lub efektów (Burn, Poison, użycie Ability w danej turze). Jednak ci uczestnicy, których talie mogą zadawać efekt Burn lub Poison, muszą mieć ze sobą odpowiednie dla tych efektów znaczniki.
Każdy uczestnik musi używać tzw. protektorków na karty w swojej talii, a wszystkie jego protektorki muszą być w tym samym kolorze, o tej samej grubości i w takim samym stanie zużycia.
Zgłaszanie wygranych należy do obowiązków uczestnika, który wygrał mecz. Wyniki zgłaszać należy do Organizatora lub osób przez niego wyznaczonych.


IV. System rozgrywania turnieju


Pierwszy etap turnieju rozgrywany będzie systemem szwajcarskim (tzw. swiss) na dystansie sześciu lub siedmiu rund.
Kwestia czasowa i zależna od ostatecznej ilości graczy. W sobotę podam dokładną informację ile będzie rund.

Parowanie systemem szwajcarskim odbędzie się programem ”OSWISS” napisanym przez Keeshiiego. Program jest dostępny na stronie ptcg.eu, został wielokrotnie przetestowany, sprawdzony i dostosowany do oficjalnych zasad.

Drugi etap (faza) turnieju rozgrywany będzie systemem pucharowym ze statyczną drabinką. Parowana na nowo po zakończeniu fazy swiss.

http://ptcg.eu/forum/extensions/om_images/img/56dffb86bac92/8_team_single_seeded.jpg

V. Limity czasowe


Wszyscy uczestnicy turnieju zobowiązani są do przestrzegania rozkładu godzinowego rozgrywania poszczególnych gier, a w szczególności: godziny rozpoczęcia meczu, czasu jego trwania oraz czasu tzw. terminacji, czyli przyspieszonego zakończenia pojedynku odbywającego się wg ściśle określonych zasad przy asyście Sędziego lub Organizatora.
Po ogłoszeniu parowania na rundę każdy z zawodników ma maksymalnie trzy minuty na zajęcie swojego miejsca przy stole, przetasowanie i "przełożenie" talii, przygotowanie się do gry poprzez dokonanie rozdania, w tym powtórzenie mulliganów (czyli sytuacji, w których gracz nie ma na ręce startowej basic Pokemona)
Wszystkie akcje podczas gry zajmujące nieracjonalnie wielką ilość czasu, które zostaną zauważone przez sędziego, będą karane upomnieniami. Gracze mają obowiązek prowadzenia swojej gry w sposób płynny, bez zbędnych przerw.
Limit czasu w turnieju szwajcarskim ustala się na poziomie trzydziestupięciu minut na mecz. Po tym czasie nastąpi terminacja nadzorowana przez Organizatora
lub osobę przez niego do tego wyznaczoną, polegająca na rozegraniu trzech pełnych tur, po zakończeniu tury gracza, do którego w momencie rozpoczęcia terminacji należał ruch. Zasady terminacji zostaną wyjaśnione graczom przez sędziów.
Limit czasu w turnieju pucharowo-drabinkowym ustala się na poziomie sześćdziesięciu minut na mecz. Po tym czasie nastąpi terminacja nadzorowana przez sędziego lub osobę przez niego do tego wyznaczoną.
Jeżeli zawodnicy rozgrywający mecze o miejsca 5-8 zdecydują się na rozegranie tylko jednego pojedynku, obowiązuje ich trzydziestominutowy limit czasu przed rozpoczęciem terminacji.
Zwycięzcą pojedynczego meczu, w którym zastosowano terminację, jest gracz, który:
Wygrał grę podczas terminacji w normalny sposób
Po zakończeniu terminacji miał mniejszą liczbę nagród od przeciwnika
W przypadku gdy w momencie końca terminacji obaj zawodnicy mają tę samą liczbę nagród, wygrywa zawodnik który od tego momentu pierwszy będzie miał mniej nagród od przeciwnika lub wygra grę w inny sposób.
Zwycięzcą meczu pucharowego, w którym zastosowano terminację, jest gracz, który wygrał grę PIERWSZĄ lub TRZECIĄ w sposób opisany dla terminacji pojedynczego meczu, jeśli terminacja rozpoczęła się w tych grach. W przypadku gry DRUGIEJ:
Jeśli żaden z zawodników nie posiada dwóch lub mniej nagród na stole, mecz jest przerywany i zwycięzca pierwszej gry jest zwycięzcą całego meczu
W przypadku jeśli wyżej wymieniony warunek jest spełniony, grę drugą wygrywa zawodnik który posiada mniej nagród na stole lub w przypadku równej ich liczby, pierwszy będzie miał mniej nagród od przeciwnika
Jeśli zwycięstwo w grze drugiej zapewnia remis 1-1 w meczu, o rozstrzygnięciu decyduje tzw. Nagła Śmierć, czyli trzecia gra rozgrywana na tylko jedną nagrodę do zdobycia


VI. Dodatkowe Informacje


Wszystkie kwestie opisane w powyższym regulaminie w sposób nadrzędny regulują przepisy, które będą obowiązujące na turnieju, szczególnie w przypadku ich kolizji z oficjalnymi zasadami. W pozostałych przypadkach spory będą rozstrzygane na podstawie oficjalnych regulaminów POP dostępnych na stronie pokemon.com, a w szczególności dotyczących kar regulaminowych za błędy popełnione w rozgrywce, które są sprzeczne z obowiązującymi zasadami gry.
Za wyrządzone szkody odpowiadają osoby, które owe szkody poczyniły.
Uczestnicy nie powinni spożywać posiłków przy stolikach, przy których odbywają się mecze.  Podczas Turnieju nie będzie zabronione robienie zdjęć, bądź nagrywanie na własny użytek. Organizator zastrzega sobie wyłączność na prawo do publikacji zdjęć z Turnieju.
Zgłoszenie się i uczestnictwo w turnieju oznacza akceptację Regulaminu przez uczestnika OTP.
Organizator pozostawia sobie prawo do:
modyfikacji Regulaminu, i to również w trakcie trwania turnieju, o ile pojawią się po temu uzasadnione powody,
podejmowania różnych decyzji o charakterze porządkowym (ale nie dotyczących bezpośrednio samego przebiegu rozgrywek w turnieju) ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących HEX oraz jej wyposażenia, ale także ogólnie pojmowanej obecności graczy i/lub innych osób (w tym m.in. ewentualnych Gości turnieju, Rodziców graczy, Opiekunów graczy, osób towarzyszących i/lub tzw. kibiców) w budynku HEX.
wybierania spośród uczestników turnieju, ale za ich zgodą, osób do pomocy w kwestiach typu organizacyjnego lub porządkowego - wówczas takie osoby będą traktowane przez pozostałych uczestników turnieju lub osoby trzecie jako osoby "pełniące obowiązki Organizatora".


Organizator turnieju – Kicek
Kraków, 09.03.2016.

OTP 2016 Organizator
Online Tournaments Organizator

Podziękowali za posta: Piterr

2

Odp: Regulamin OTP 2016

Co z monetami? Kostki służące do flipania powinny byc zgodne z wytycznymi POP? Dwie minuty na zajęcie miejsc i rozdanie kart to troche mało, moze wydłużyć to do trzech minut?

Odnotowane. Dziękuję

3

Odp: Regulamin OTP 2016

kostkę (6-ścienną, 12-ścienną bądź 20-ścienną). Kości nie mogą być wyważone i muszą reprezentować stosunek prawdopodobieństwa 50%/50%. Kostka-flip musi byc zgodna z wytycznymi POP (przezroczysta z zaokrąglonymi krawędziami).

Widzę tutaj nieścisłość. Kostka zgodna z wytycznymi POP to k6. Więc po co w zdaniu wcześniej mowa o k12 i k20?

4

Odp: Regulamin OTP 2016

Znaczniki

OTP 2016 Organizator
Online Tournaments Organizator

5

Odp: Regulamin OTP 2016

To jak znaczniki to dlaczego muszą być wyważone itd?

Podziękowali za posta: Kakel

6

Odp: Regulamin OTP 2016

Myślę, że sens zdania jest taki: Każdy z graczy musi mieć coś do rzucania (oficjalną monetę albo przezroczystą kostkę K-6) oraz do zaznaczania obrażeń (znaczniki obrażeń albo kości).

Jeśli jest w tym jakaś rewolucja to niech Kicek mnie poprawi, ale chyba niczego nowego tutaj nie ma - więc każdy z grubsza wie jak powinno to wyglądać smile

7

Odp: Regulamin OTP 2016

Postaram się zażegnać problem:

Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać, poza swoją talią, następujące przedmioty: znaczniki obrażeń oraz/lub kostki. Kostka-flip musi być zgodna z wytycznymi POP (sześcienna, przezroczysta, z zaokrąglonymi krawędziami). Monety są niedozwolone.

Jeśli o takie coś chodziło Kickowi to nie powinno już budzić wątpliwości. I jak już jesteśmy w temacie kostek: czy można wprowadzić zasadę, że kostki do obrażeń muszą być inne niż ta do flipania? Bo u nas jest to nagminnie olewane (przynajmniej było przed moją półroczną przerwą) a przepis jest moim zdaniem niegłupi.